Archive forSplošno

Hramba knjigovodskih listin

V Zakonu o računovodstvu (Ur. List 23/99) in 47. členu Pravilnika o računovodstvu z dne 15.11.2004 je predpisano, da se poslovne knjige in računovodske listine hranijo v arhivu. Podjetje v svojem splošnem aktu opredeli načine (v papirni obliki ali v obliki elektronskih zapisov) in oblike arhiviranja knjigovodskih listin med obračunskim obdobjem in po njem. S skrbnostjo dobrega gospodarja jih hrani v zakonsko določenih rokih in rokih, določenih v svojem splošnem aktu.

V 30. členu Zakona o računovodstvu in v 48. členu Pravilnika o računovodstvu so določeni najkrajši roki hrambe:

2 leti

 • prodajni in kontrolni bloki,
 • pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine.

3 leta

 • knjigovodske listine plačilnega prometa.

5 let

 • knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži,
 • z zakonom določene listine,
 • pomožne knjige.

10 let

 • kupoprodajne pogodbe za nepremičnine,
 • glavna knjiga in dnevnik.

Trajno

 • letna poročila,
 • končni obračuni plač zaposlenih,
 • izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov plač.

Pri računalniškem obravnavanju podatkov se hrani tudi zbirka listin o ustreznih računalniških programih, ki omogoča kasnejše preverjanje. Čas hrambe te zbirke je odvisen od časa hrambe knjigovodskih listin.

POZOR!!!

Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 114/04) v 57. členu določa, da je davčni zavezanec dolžan hraniti vso prejeto in izdano dokumentacijo, še posebno pa: prejete in izdane račune, dokumente o popravkih računov, dokumente o opravljenem izvozu in uvozu, finančno dokumentacijo, dokumente, na osnovi katerih je uveljavljal oprostitev DDV, obračune DDV in vse druge knjigovodske listine, ki se kakorkoli nanašajo na promet blaga in storitev oz. na uvoz blaga in so pomembne za obračunavanje in plačevanje DDV, najmanj 10 let po poteku leta, na katero se te listine nanašajo.

Vir:

1. Slovenski računovodski standardi
2. Zakon o davku na dodano vrednost -1 (uradni list RS 117/06)
3. Zakon o gospodarskih družbah -1 (Uradni list RS 42/06)

 

V besedilu so navedene splošne informacije za računovodsko in davčno obravnavanje nekaterih postavk. V podjetju ne moremo prevzeti nikakršne odgovornosti za njihovo napačno interpretacijo in uporabo v praksi. Če imate pri vašem poslovanju konkreten problem v zvezi z obravnavano tematiko, nam pošljite vprašanje in z veseljem vam bomo pomagali.

Komentarji